Logotypy unijne

Rekrutacja

Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się zgodnie z zasadami równych szans i niedyskryminacji. 

Projekt zakłada objęcie wsparciem 1040 osób (450 K,590 M) ze śr. 260 przedsiębiorstw z obszaru całej Polski. 

Zgodnie z założeniami projektu pracownicy dużych Przedsiębiorstw nie mogą stanowić więcej niż 40% pracowników objętych wsparciem w projekcie 

Projekt zakłada średnio 4 (minimalnie 1 a maksymalnie 15) pracowników z jednej firmy,  

Minimum jedna z osób uczestniczących w projekcie z danego przedsiębiorstwa będzie reprezentowała wyższy szczebel menedżerski firmy. 

Uczestnikami projektu będą przedsiębiorcy (i ich pracownicy) zainteresowani planowaniem strategii rozwoju przedsiębiorstwa w kierunku nisko i zeroemisyjności oraz wdrażaniem rozwiązań GOZ  

Do udziału w projekcie przedsiębiorca będzie mógł delegować pracownika, który na dzień przystąpienia do projektu jest zatrudniony w przedsiębiorstwie. Przez pracownika należy rozumieć osobę, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wykonującą pracę na rzecz przedsiębiorcy. Zaleca się, aby w projekcie uczestniczyły co najmniej dwie osoby z przedsiębiorstwa, które w ramach swoich stanowisk pracy będą mogły zaplanować lub wdrożyć rozwiązania będące przedmiotem szkoleń (w tym co najmniej jedna osoba na stanowisku menadżerskim). Przedsiębiorca zobowiązany będzie w umowie wsparcia złożyć oświadczenie, że pracownicy delegowani do udziału w projekcie będą zaangażowani lub planowane jest ich zaangażowanie w proces planowania lub wdrażania rozwiązań gospodarki niskoemisyjnej lub GOZ. 

Zgłoszenie

Przedsiębiorca w celu przystąpienia do projektu będzie zobowiązany dostarczyć Beneficjentowi dokumenty niezbędne do

  • weryfikacji kwalifikowalności grupy docelowej, tj. czy przedsiębiorca jest mikro, małym, średnim lub dużym przedsiębiorcą oraz czy osoby przewidziane do objęcia wsparciem to pracownicy zdefiniowani w art. 3 ust. 3 ustawy o PARP,
  • udzielenia pomocy de minimis (odpowiedni formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis),
  • zawarcia z przedsiębiorcą umowy o udzielenie wsparcia

Przed dokonaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z regulaminem projektu.

Wzory dokumentów rekrutacyjnych

Na etapie rekrutacji Przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia kompletnej, poprawnie wypełnionej dokumentacji. Dokumentacja obowiązująca będzie możliwa do pobrania po założeniu konta na platformie rekrutacyjnej.

Poniższe wzory są poglądowe i mogą ulec modyfikacji na etapie realizacji projektu. Wzory obowiązujące dostępne są po zalogowaniu się na platformę.

Weryfikacja kwalifikowalności

Zespół Projektowy dokona weryfikacji kompletności oraz merytorycznej oceny złożonej dokumentacji rekrutacyjnej, w tym weryfikacji:

  • podmiotu i jego statusu tj. status MMŚP lub dużego przedsiębiorstwa (wpis do KRS/CEIDG + oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa), 
  • możliwość udzielenia Przedsiębiorcy pomocy de minimis – weryfikacja otrzymanej pomocy de minimis w okresie ostatnich 3 lat 
  • sprawdzanie podmiotu oraz podmiotów i osób powiązanych z nim osobowo lub kapitałowo pod kątem potencjalnego wykluczenia na podst.art.7 ust.3 ustawy z 13 kwietnia 2022r. o szczególnych
  • rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
  • weryfikacja kwalifikowalności osób planowanych do oddelegowania do udziału w projekcie, w tym m.in. spełnianie definicji pracownika zg. z art.3 ust.3 ustawy o PARP 
  • weryfikacja oświadczenia przedsiębiorcy i jego pracowników o jednorazowym ich udziale w projekcie w ramach konkursu „GOZ – to się opłaca”. 

Podpisanie umowy

Warunkiem udziału przedsiębiorcy w projekcie i uzyskania wsparcia szkoleniowego jest zawarcie przez niego umowy z Beneficjentem.

Skip to content