Logotypy unijne

O projekcie

O projekcie

Informacje ogólne

Projekt „GO!Z – WEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM BIZNESU”  – FERS.01.03-IP.09-0096/23 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), Priorytet I. Umiejętności, Działanie 01.03 Kadry nowoczesnej gospodarki. 

Lider: Certes Sp. z o.o. 

Partner: Argumentum Sp. z o.o. SKA 

Całkowita wartość Projektu: 11 062 348,00 zł. 

Wartość dofinansowania z UE: 9 128 649,56 zł 

Lider - ikona

Lider

Certes Sp. z o.o.

Partner - ikona

Partner

Argumentum Sp. z o.o. SKA

Wartość projektu - ikona

Wartość projektu

11 062 348,00 zł

Lider - ikona

Wartość dofinansowania z UE

9 128 649,56 zł

Celem głównym projektu jest podniesienie do 31.12.2026 r. kompetencji w zakresie zielonej ekonomii przez min. 90% spośród 1040 uczestników proj.(450 K, 590 M), tj. przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw z terenu całej Polski objętych wsparciem szkoleniowo-doradczym w zakresie planowania lub wdrażania rozwiązań dot. GOZ lub niskoemisyjnych w biznesie.

Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego działania FERS.01.03 poprzez realizację w projekcie działań szkoleniowo-doradczych mających na celu wzrost kompetencji przedsiębiorców i ich pracowników niezbędnych do wdrażania założeń GOZ w ich firmach.

Działania w projekcie będą dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców i ich pracowników. Uzyskana przez UP wiedza i umiejętności dotyczące możliwości implementacji rozwiązań GOZ w praktyce biznesowej będą sprzyjać rozwojowi kapitału ludzkiego w firmie, zwiększeniu zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców i ich pracowników oraz pozwolą skierować przedsiębiorstwo objęte wsparciem w projekcie w stronę cyrkularnego modelu biznesowego.

Planowane efekty:

  • 1040 pracowników zostanie objętych wsparciem w zakresie zielonej ekonomii
  • 936 uzyskają kwalifikacje w zakresie zielonej ekonomii

Dla kogo jest ten projekt?

Uczestnikami projektu mogą być pracownicy mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, zainteresowani planowaniem strategii rozwoju przedsiębiorstwa w kierunku nisko i zero emisyjności oraz wdrażaniem rozwiązań GOZ, którzy ramach swoich stanowisk pracy będą mogli zaplanować lub wdrożyć rozwiązania będące przedmiotem szkoleń. 

Do udziału w projekcie przedsiębiorca będzie mógł delegować pracownika, który na dzień przystąpienia do projektu jest zatrudniony w przedsiębiorstwie.  

Przez pracownika należy rozumieć osobę, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wykonującą pracę na rzecz przedsiębiorcy.  

Zaleca się, aby w projekcie uczestniczyły co najmniej dwie osoby z przedsiębiorstwa, które w ramach swoich stanowisk pracy będą mogły zaplanować lub wdrożyć rozwiązania będące przedmiotem szkoleń (w tym co najmniej jedna osoba na stanowisku menadżerskim).  

Przedsiębiorca zobowiązany będzie w umowie wsparcia złożyć oświadczenie, że pracownicy delegowani do udziału w projekcie będą zaangażowani lub planowane jest ich zaangażowanie w proces planowania lub wdrażania rozwiązań gospodarki niskoemisyjnej lub GOZ; 

Zakłada się średnio 4 pracowników z firmy (min. 1, max. 15) 

Pracownicy dużych przedsiębiorstw nie mogą stanowić więcej niż 40% pracowników objętych wsparciem w projekcie 

Pracownicy mikro i małych przedsiębiorstw stanowić będą nie mniej niż 45% uczestników projektu, gdyż procesy transformacji w kierunku GOZ są w tych podmiotach na niższym poziomie zaawansowania. 

Zatem 15% uczestników będą stanowić pracownicy średnich przedsiębiorstw. 

Liczba przedsiębiorstw: śr. 260 

Liczba pracowników: 1040 (450 K, 590 M), w tym z DP max. 40% tj. 416 (180 K, 236 M) 

Wsparcie

Realizacja działań szkoleniowych i doradztwa związanego bezpośrednio z działaniami szkoleniowymi w projekcie.

Projekt zakłada realizację następujących działań:

a) Ścieżka 1 – przygotowanie i przeprowadzenie działań szkoleniowych dotyczących łącznie:

i. kontekstu i podstaw GOZ w działalności przedsiębiorstw (część ogólna) oraz
ii. praktycznych aspektów GOZ w działalności przedsiębiorstw (część specjalistyczna)

b) Ścieżka 2 – przygotowanie i przeprowadzenie działań szkoleniowych dotyczących praktycznych aspektów GOZ w działalności przedsiębiorstw (część specjalistyczna)

c) Ścieżka 3 – przygotowanie i przeprowadzenie działań szkoleniowych dotyczących wybranych praktycznych aspektów GOZ w działalności przedsiębiorstw (wybrane zagadnienia tematyczne części specjalistycznej)

d) zorganizowanie i prowadzenie działań doradczych związanych bezpośrednio z działaniami szkoleniowymi, o których mowa w pkt a.ii., b, c (o ile potrzeba ich realizacji wynika z potrzeb rozwojowych uczestników szkoleń)

Każdy uczestnik może skorzystać tylko z jednej ścieżki a) albo b), albo c, a także z doradztwa związanego bezpośrednio z działaniami szkoleniowymi wskazanego w pkt d) 

Działania szkoleniowe ze ścieżki 1 są rekomendowane przez PARP do realizacji w ramach projektu. W ramach tej opcji uczestnik ma prawo skorzystać z minimum 24 godzin wsparcia szkoleniowego, przy czym szkolenie, „kontekstu i podstaw GOZ w działalności przedsiębiorstw (część ogólna)” powinno trwać nie krócej niż 8 godzin

Działania szkoleniowe, ze ścieżki 2 i 3, mogą zostać zrealizowane, gdy ankieta sprawdzająca wiedzę uczestników potwierdzi znajomość zagadnień omawianych w części ogólnej, o której mowa w a.i.) Treść ankiety oraz informację nt. progu oceniania PARP przekaże Beneficjentowi najpóźniej po podpisaniu umowy. W ramach tych opcji uczestnik ma prawo skorzystać z minimum 16 godzin wsparcia szkoleniowego;

Działania szkoleniowe, ze ścieżki 3, mogą dotyczyć jednego lub dwóch zagadnień tematycznych części specjalistycznej.

Przedsiębiorcy, którzy zakończyli udział w szkoleniach, mogą skorzystać z indywidualnego doradztwa związanego bezpośrednio z działaniami szkoleniowymi dotyczącego planowania strategii rozwoju GOZ w przedsiębiorstwie i działań wdrożeniowych GOZ.

Każdy uczestnik ma prawo skorzystać z maksimum 10 godzin przedmiotowego doradztwa. W umowie z przedsiębiorcą Beneficjent określi, w jakim czasie od zakończenia szkolenia powinno zostać zrealizowane doradztwo dla każdego z uczestników

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

działania szkoleniowe

działania doradcze związane bezpośrednio z działaniami szkoleniowymi dotyczące praktycznych aspektów GOZ w działalności przedsiębiorstw (o ile potrzeba ich realizacji będzie wynikać z potrzeb uczestników szkoleń)

Żarówka z drzewem wewnątrz

Przez działania szkoleniowe należy rozumieć wszelkie działania, które pozwalają na wzrost wiedzy lub umiejętności przedsiębiorców w nich uczestniczących, tj. szkolenia. Przez działania doradcze rozumie się wszelkie działania polegające na udzielaniu fachowych porad ukierunkowanych na wspieranie realizacji założonych przez przedsiębiorców celów i tworzących dla nich wymierną wartość dodaną.

Pod pojęciem gospodarki o obiegu zamkniętym (dalej: GOZ), zgodnej z założeniami zielonej ekonomii, rozumie się model rozwoju gospodarczego, w którym – przy zachowaniu warunku wydajności – spełnione są następujące podstawowe założenia:

Materiały - ikona

a) wartość dodana surowców/zasobów, materiałów i produktów jest maksymalizowana

Odpady- ikona

b) ilość wytwarzanych odpadów jest minimalizowana, a powstające odpady są zagospodarowywane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami (zapobieganie powstawaniu odpadów, przygotowywanie do ponownego użycia, recykling, inne sposoby odzysku, unieszkodliwienie)

Schemat projektu

Gospodarka o obiegu zamkniętym to model rozwoju gospodarczego, który zakłada maksymalizację wykorzystania surowców, zasobów, materiałów i produktów przy jednoczesnym respektowaniu ograniczeń zasobowych ziemi. Jest to zatem środek do realizacji celu jakim jest m.in. dążenie do łagodzenia presji na środowisko, ograniczania wyczerpywania się zasobów i polepszania stanu tkanki społecznej.

Koszty - ikona

Średni koszt wsparcia w ramach projektu na pracownika przedsiębiorstwa nie może przekroczyć 13 692,30 zł. Beneficjent realizujący projekt w celu wyliczenia powyższego kosztu bazuje na całości wydatków rozliczonych w ramach projektu w podziale na liczbę pracowników przedsiębiorstw objętych wsparciem w ramach projektu.

Wkład własny

W projektach nie przewiduje się wkładu własnego. Koszty kwalifikowane są w 100%.

Pomoc de minimis

W ramach konkursu „GOZ – to się opłaca” Beneficjent może udzielać przedsiębiorcy wyłącznie pomocy de minimis.

Termin

Projekt realizowany w okresie 01.03.2024 – 31.12.2026 r. na terenie całej Polski.

Skip to content